Un tanka alla settimana

“Se in questo mondo
mai esistessero
menzogne,
come sarei felice
delle parole degli altri!”

“Itsuwari no
naki yo nariseba
ika bakari
hito no koto no ha
ureshikaramashi”

いつはりの
なき世なりせば
いか許
人の事の葉
うらしからまし

Anonimo