Un tanka alla settimana

“La montagna d’autunno
offre foglie radiose
al dio del viaggio,
ed io pure, che ci vivo,
mi sento viandante.”

“Aki no yama
momiji wo nusa to
tamukureba
sumu ware sae zo
tabikokochi suru”

秋の山
もみぢをぬさと
たむくれば
住む我さへぞ
旅心地する

Ki no Tsurayuki