Un tanka alla settimana

“In questo mondo,
quale dimora
potrei chiamare mia?
Ovunque portino i miei passi,
via adagerò il mio corpo.”

“Yo no naka wa
izure ka sashite
wa ga naramu
yukitomaru wo zo
yado to sadamaru.”

世中は
いづれか指して
わがならむ
行きとまるをぞ
宿とさだまる

Attribuita a Semimaru