Haiku – Ad una ad una

Ad una ad una 

Si affacciano nel freddo

Le stelle

 

Sorezore no

Hoshi arawaruru

Samusa kana

-Tan Taigi