Candide sono le nubi

Candide sono le nubi

e, battendo armoniose le ali,

volano le oche selvatiche,

sì nitide che si può contarle

nel chiaro della luna autunnale.

 

Shirakumo ni

hane uchikawashi

tobu kari no

kazu sae miyuru

aki no yo no tsuki

 

-Anonimo


Voci ridenti (chissà perché?).

Voci ridenti (chissà perché?).
Una cucina
in una lunga notte.

Nani warau
koe zo yonaga no
daidokoro

-Masaoka Shiki


Tanka - Da quando si è levato

Da quando si è levato

il vento d’autunno,

non c’è giorno

in cui non attenda

sulla riva del Fiume Celeste.

 

Akikaze no

fukinishi hi yori

hisakata no

ama no kawara ni

tatanu hi wa nashi

 

-Anonimo


Haiku - Mondo giusto!

Mondo giusto!

Un fior di loto

anche per un soldo bucato

 

Naoki yo ya

kozeni hodo demo

hasu no hana

 

-Kobayashi Issa


Tanka - Lumache:

Lumache:

bacchette che non si armonizzano 

alle foglie di quercia!

 

Shii no ha ni

sorowanu hashi ya

katatsuburi

 

-Yosa Buson


Tanka - Con erba lunare

Con erba lunare

tingerò la mia veste;

non m’importa se all’alba,

bagnato dalla rugiada,

il colore svanirà.

 

Tsukikusa ni 

koromo wa suramu

asatsuyu ni

nurete no nochi wa

utsuroinu tomo

 

-Anonimo 


Tanka - Che il primo kimono a righe 

Che il primo kimono a righe 

diventi presto

un segno di prosperità!

 

Hatsu awase

nikumarezakari ni

hayaku nare

 

-Kobayashi Issa


Tanka - Lungo la via celeste, ove s’incrociano

Lungo la via celeste, ove s’incrociano

l’estate che va

e l’autunno che viene,

solo da una parte, penso,

soffia il fresco vento.

 

Natsu to aki to

yukikau sora no

kayoiji wa

katae suzushiki

kaze ya fukuramu

 

-Oushikoushi no Mitsune


Tanka - La notte d’estate,

La notte d’estate,

mentre è ancora sera,

già si schiude all’aurora.

Dove, fra le nubi, 

si è rifugiata la luna?

 

Natsu no yo wa

mada yoi nagara

akenuru o

kumo no izuko ni

tsuki yadoruramu

 

-Kiyohara no Fukayabu


Haiku - Al suo termine, la strada

Al suo termine, la strada

si avvicina al profumo.

Biancospini in fiore.

 

michi taete

ka ni semari saku

ibara kana

 

-Yosa Buson