Tanka – Pioggia notturna

Pioggia notturna

sulla capanna d’erbe

nostalgia del passato –

non aggiungere lacrime 

o cuculo di montagna.

 

Mukashi omou

kusa no yori no

yo no ame ni

namida na soe so 

yama hototogisu 

 

-Fujiwara No Toshinari