Tanka – Verso Kiyomizu

Verso Kiyomizu

attraversando Gion 

ciliegi in fiore evanescenti 

di luna – È bello ogni volto 

che incontro stanotte.

 

Kiyomizu e 

Gion o yogiru 

sakura-zuki yo 

koyoi oo hito

mina utsukushiki

 

-Yosano Akiko