Haiku – Pioggerella senza suono

Pioggerella senza suono

Sul muschio – ricorda

Antichi tempi.

 

Shigure oto nakute

Koke ni mukashi o

Shinobu kana

 

-Yosa Buson