Tanka - Strette nella roccia

Strette nella roccia 

ho chiuso le parole –

Quanto trattiene 

in petto questo cuore 

non lo saprà nessuno.

 

Ōiwa no

modaseru kotoba

waga mune no

hisomeru kokoro 

hito ni shirayu na 

 

-Ishikawa Takuboku