Un tanka alla settimana

“Leggiadro pino
sulla riva di Sumiyoshi,
se tu fossi una persona
ti chiederei
quante ere hai vissuto.”

“Sumiyoshi no
kishi no himematsu
hito naraba
ikuyo ka heshi to
towamashi mono o”

住吉の
岸のひめ松
人ならば
幾世かへしと
問はまし物を

Anonimo