Haiku – Oh! Potessi salire –

Oh! Potessi salire –

Dai fiori di palude

Fino a quella nuvola

 

Ukigusa no

Hana kara noran

Ano kumo e

 

-Kobayashi Issa