Tanka – Contemplo il fumo –

Contemplo il fumo –

come un dragone balza

nel cielo vuoto;

va poi dileguandosi 

leggero, poco a poco.

 

Ryoo no gotoku

munashiki sora ni

odori idete

kieyuku kemuri

mireba akanaku

 

-Ishikawa Takuboku