Haiku – Autunno: un broccato

Autunno: un broccato

Si foglie d’acero rosse –

Vestito dei Tang.*

 

Momijiba no

nishiki no aki ya

karagoromo

 

-Yamamoto Ryōkan

 

* Tang: dinastia cinese (618-907)