Tanka – Così lontano 

Così lontano 

rivela la sembianza 

il monte Akan,

come quella d’un dio:

aurora sulla neve.

 

Kami no goto

tooku sugata o

arawaseru

Aka’n bo yama no

yuki no akebono

 

-Ishikawa Takuboku