Haiku – Il sole del mattino

Il sole del mattino

raggiante

sorge sopra i boschi gelidi.

 

ura-ura to

asahi izuru shimo no

hayashi kana

 

-Iida Dakotsu