Haiku – Cade

Cade

nel buio del vecchio pozzo

una camelia.

 

furuido no

kuraki ni otsuru

tsubaki kana

 

-Yosa Buson