Tanka – Viandante, ascolta come risuona il koto

Viandante, ascolta come risuona il koto

nel petto acerbo –

Ti cullerò stanotte

tra le mie braccia.

 

wakaki ko ga

mune no ogoto no

ne o shiru ya

tabine no kimi yo

tamakura kasa’n

 

-Yosano Akiko