Haiku – Com’è strano

Com’è strano

anche vivere così!

L’ombra dei fiori.

 

kou ikite

iru mo fushigi zo

hana no kage

 

-Kobayashi Issa