Tanka – Verso Kiyomizu

Verso Kiyomizu

attraversando Gion

ciliegi in fiore evanescenti

di luna – È bello ogni volto 

che incontro stanotte. 

 

Kiyomizu e 

Gion o yogiru 

sakura-zuki yo 

koyoi oo hito

mina utsukushiki

 

-Yosano Akiko