Salutandoti,

già mi strugge la tua mancanza.

Dopo che sarai partito,

lontano come le bianche nuvole,

quale pena m’intriderà l’animo?

 

Oshimu kara 

koishiki mono o

shirakumo no

tachinamu nochi wa

nani kokochi semu 

 

おしむから

恋しき物を

白雲の

たちなむのちは

なに心地せむ

 

(Ki no Tsurayuki)

Alla festa di addio