Tanka – Ho avvertito, chissà perché

Ho avvertito, chissà perché

che tu m’aspettavi

e son uscita – La notte

improvvisa sbucò la luna

su campi fioriti.

 

Nani-to-naku

kimi ni mataruru

kokochi shite

ideshi hana no noo

yūzukuyo kana

 

-Yosano Akiko