Haiku – “Viandante” 

“Viandante” 

Chiamatemi di nome – 

Pioggerella d’inverno.

 

Tabibito to

waga na yobaren 

hatsu shigure 

 

-Matsuo Bashō