Tanka – Anche se so che alla dolce notte

Anche se so che alla dolce notte

seguirà sicuramente il mattino

quando il sole mi sveglia, tuttavia,

mi giro, mi stiracchio e sbadiglio – 

Come detesto l’alba!

 

Akenureba

kururu mono to wa

shiri nagara

nao urameshiki

asaborake kana

 

-Michi-nobu Fujiwara