Tanka – La notte d’estate,

La notte d’estate,

mentre è ancora sera,

già si schiude all’aurora.

Dove, fra le nubi, 

si è rifugiata la luna?

 

Natsu no yo wa

mada yoi nagara

akenuru o

kumo no izuko ni

tsuki yadoruramu

 

-Kiyohara no Fukayabu