Haiku – Rumore di kinuta

Rumore di kinuta

a Echigoya

Cambio dei vestiti.

 

Echigoya ni

kinusaku oto ya

koromogae

 

-Takarai Kikaku