Haiku – Sulla porta d’erba 

Sulla porta d’erba 

mangio ortiche,

come le lucciole.

 

kusa no to ni

ware wa tade kuu

hotaru kana

 

-Takarai Kikaku