Tanka – Lungo la via celeste, ove s’incrociano

Lungo la via celeste, ove s’incrociano

l’estate che va

e l’autunno che viene,

solo da una parte, penso,

soffia il fresco vento.

 

Natsu to aki to

yukikau sora no

kayoiji wa

katae suzushiki

kaze ya fukuramu

 

-Oushikoushi no Mitsune