Tanka - Quando il giorno volge al tramonto,

Quando il giorno volge al tramonto,

nel momento in cui allaccio la fascia

del mio abito serale,

più e più volte

mi assale la brama d’amore.

 

Karakoromo

hi mo yuugure ni

naru toki wa

kaesugaesu zo

hito wa koishiki

 

-Anonimo


Haiku - Chiacchiericcio

Chiacchiericcio

tra i nidi dei passeri

e dei topolini

 

Suzumego to

koe nakikawasu

nezumi no su

 

-Matsuo Basho


Tanka - Ero come onda che si getta

Ero come onda che si getta

sul lido che non s’apre

ad accoglierla; così mi ritirai,

accarezzando solo l’amarezza

di aver sfiorato appena la baia.

 

Au koto no

nagisa ni shi yoru

nami nareba

uramite nomi zo

tachikaerikeru

 

-Ariwara no Motokata


Haiku - Tra i fiori del tè -

Tra i fiori del tè -

giocano a nascondino

i passerotti.

 

Cha no hana ni

kakurembo suru

suzume kana

 

-Kobayashi Issa


Tanka - Forse perché penso

Forse perché penso 

alla lontananza

che poi ci separerà,

ora che stiamo insieme

già sento la tua mancanza?

 

Wakarete wa

hodo o hedatsu to

omoeba ya

katsu minagara ni

kanete koishiki

 

-Ariwara no Shigeharu


Haiku - Il guizzo di una carpa,

Il guizzo di una carpa,

l’acqua torna piatta,

un cuculo

 

Uo hanete

mizu shizuka nari

hototogisu

 

-Ikenishi Gonsui


Tanka - Se io aspettassi l’alba 

Se io aspettassi l’alba 

schiudersi qual prezioso scrigno, 

la gente sussurrerebbe il tuo nome, 

e così me ne vado nella notte fonda, 

ma sono in ansia per gli occhi indiscreti.   

 

Tamakushige 

akeba Kimi ga na 

tachinubemi 

yo fukaku koshi o 

hito mikemu ka mo

 

-Anonimo


Haiku - Come rapidamente

Come rapidamente

trascina l’estate!

Fiume Mogami.

 

Zunzun to natsu

o nagasu ya

mogamigawa

 

-Masaoka Shiki


Tanka - La voce melodiosa di questa cascata

La voce melodiosa di questa cascata

era nota vicino e lontano;

anche se da tempo ha cessato di scorrere,

ancora con l'orecchio della memoria

sento i suoi dolci spruzzi.

 

Taki no oto wa

Taete hisashiku

Narinuredo

Na koso nagarete

Nao kikoe kere.

 

-Dai-Nagon Kintou


Haiku - Erbe dell’estate -

Erbe dell’estate -

degli antichi guerrieri

reliquie d’un sogno.

 

natsu-kusa ya

tsuwa-mono-domo ga

yume no ato

 

-Matsuo Bashō