Haiku – Come rapidamente

Come rapidamente

trascina l’estate!

Fiume Mogami.

 

Zunzun to natsu

o nagasu ya

mogamigawa

 

-Masaoka Shiki